Påverkas jag av Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Från och med januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad genom så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.

Den 1 juli 2018 genomfördes första steget i införandet av AGI och omfattade företag inom branscherna restaurang, bygg, tvätteri och frisör som för personalliggare (personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök) av de nya reglerna. Företagen skulle även ha 16 anställda eller fler vid tidpunkten.

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Kärt barn har många namn. När man tidigare sa AGI tänkte man på Arbetsgivarintyg, men nu har Skatteverket tagit över förkortningen och idag betyder AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå. Tillbaka till frågan, vad är AGI? Jo, det är en löpande rapportering av de anställdas ersättningar och skatteavdrag m.m. innebär bl.a. att både anställda och Skatteverket tidigare kan upptäcka fel än vad man tidigare har gjort. Tidigare år har man skickat en kontrolluppgift med de ackumulerade värdena från årets början fram till årsskiftet. Är det något som inte stämmer blir det mycket svårare att leta flera månader bakåt i tiden.

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter som har lämnats i deklarationen. Detta senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket.

Samma gäller om det görs en ändring eller tillägg av uppgifter om en viss betalningsmottagare. Vissa ersättningar ska inte redovisas på individnivå i arbetsgivardeklarationerna, utan fortfarande sammanlagt för alla betalningsmottagare. Det gäller t.ex. räntor, utdelningar och pensionsutbetalningar för vilka alltså årliga kontrolluppgifter ska lämnas även fortsättningsvis.

Uppgifter om kostnadsersättningar för utgifter för logi och resor vid tjänsteresor behöver inte lämnas i fortsättningen. Det handlar här om den kryssmarkering som idag görs på kontrolluppgiften när det är fråga om skattefria sådana ersättningar.

Uppgifter ska dock redovisas individuellt vad gäller de skattepliktiga kostnadsersättningarna, d.v.s. på vilka skatteavdrag ska göras.

Utbetald milersättning för resor med egen bil ska däremot redovisas i arbetsgivardeklarationen. Detta oavsett det handlar om skattefri eller skattepliktig sådan ersättning.

Andra exempel på uppgifter som i fortsättningen inte behöver lämnas är uppgift om förmån av fri parkering, bilmodell vid bilförmån och betalning för bilförmån med beskattade pengar samt antalet kilometer i tjänstekörning som ersättning för kostnader för drivmedel med förmånsbil avser. Samma gäller uppgifter om att en bostadsförmån i Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusfastighet.

Frågor

Jag har samlat ihop några av de frågor jag fått angående AGI, du har kanske samma fråga men saknar svar:

  • Fråga: Hur kommer rapporteringen till Skatteverket ske?
  • Svar: Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas in på samma sätt som arbetsgivardeklarationen görs idag. Rapporteringen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12:e månaden efter att lönen har betalats ut. Arbetsgivaren rapporterar via Skatteverkets Mina Sidor.
  • Fråga: Vad händer med kontrolluppgiften till den anställde?
  • Svar: Kontrolluppgifter som arbetsgivaren brukar skicka till den anställde behöver inte skickas ut när AGI har införts. Istället anses lönespecifikationen visa tillräcklig information för att tillgodose uppgiftskraven på rapportering från arbetsgivaren till den anställde. Uppgifterna för arbetsgivardeklaration är redan idag en summering av de individuella underlagen. Den anställde kommer att ha tillgång till de uppgifter som arbetsgivaren har skickat in via Skatteverkets Mina Sidor.
  • Fråga: Hur ska felaktiga utbetalningar hanteras?
  • Svar: Det är ingen skillnad mot tidigare. Om det i en månad blir fel på en utbetald lön så är det fortfarande möjligt att justera arbetsgivardeklarationen fram till den 12:e när den ska vara inrapporterad till Skatteverket.
  • Fråga: När är sista dag att lämna arbetsgivardeklaration?
  • Svar: Den 12:e varje månad. Den lön eller annan ersättning som du betalar ut i januari ska du redovisa i den arbetsgivardeklaration som lämnas in den 12 februari.

Har du fler frågor? Kontakta oss på Omega Ekonomi!