Kontrollbalansräkning

Om ett bolag går med underskott dvs. gör ett negativt resultat gäller det att hålla reda på hur stor förlusten är. Om förlusten är mer än eventuellt balanserade vinstmedel och mer än halva det egna kapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Balanserade vinstmedel är tidigare års vinster med avdrag för bolagsskatt och som bolaget har sparat.

Exempel;

Aktiekapital 50 000 kronor

Balanserad vinst 78 000 kronor

= Totalt eget kapital 128 000 kronor

Om förlusten då är mer än 103 000 kronor är bolaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning. Detta eftersom det efter förlusten finns mindre än 25 000 kronor kvar. Det innebär alltså att mer än halva aktiekapitalet på 50 000 kronor, har förbrukats. 

Det är styrelsen i ett aktiebolag som genast måste upprätta en kontrollbalansräkning så fort det finns skäl att anta att bolagets egna kapital är lägre än 50 % av det registrerade aktiekapitalet.

Ekonomirapporter

För att styrelsen i tid skall kunna avgöra huruvida det egna kapitalet är mer än till 50 % förbrukat krävs det att bolagets bokföring och redovisning sköts kontinuerligt och är korrekt. Det är inte alls ovanligt att styrelsen inte får resultat och balansrapporter i tid. Därmed blir det i dessa fall svårt att leva upp till styrelsens ansvar. När ett företag har lagt ut sin ekonomifunktion på extern part kan det vara lättare för styrelsen att ställa krav.

Hur en kontrollbalansräkning görs

Bolagets samtliga tillgångar och skulder gås igenom. Normalt brukar inte skulderna justeras men däremot finns det olika möjligheter att justera tillgångarna. Tillgångarna kan värderas till marknadsvärdet (försäljningsvärdet) istället för bokfört värde (inköpt värde). Om bolaget har en revisor skall revisorn granska kontrollbalansräkningen. Om dessa justeringar leder till att inte det egna kapitalet inte längre till mer än 50 % är förbrukat behövs inget mer göras.

Extra bolagsstämma

Om det egna kapitalet är mer än 50 % förbrukat måste styrelsen genast kalla till en extra bolagsstämma. Stämman skall ta ställning till om bolaget skall likvideras eller drivas vidare.

Tidsfrist

Beslutar bolagsstämman att bolaget skall drivas vidare har bolaget 8 månader på sig att återställa det egna kapitalet i sin helhet. Om bolaget inte återställt det egna kapitalet inom åtta månader skall bolaget likvideras annars blir styrelseledamöterna personligt betalningsansvariga. Detta konstateras genom en ytterligare kontrollbalansräkning upprättas. Även andra befattningshavare i bolaget kan bli personligt betalningsansvariga.

Sammanfattning

Som framgår ovan kan det få stora personliga konsekvenser om detta hanteras felaktigt. Följ därför följande råd;

  • Se till att bokföringen sköts på ett korrekt sätt och att den inte släpar efter.
  • Om Ni befarar att det egna kapitalet till mer än 50 % är förbrukat – se då till att genast upprätta en kontrollbalansräkning.
  • Om det konstateras att det egna kapitalet är till mer än 50 % förbrukat – se då till att kalla till extra bolagsstämma.
  • Om bolagets kapital efter 8 månaders fristen fortfarande är till mer än 50 % förbrukat ansök då om likvidation. Alternativt driv det vidare men då med vetskapen att det kan bli fråga om personligt betalningsansvar.