Företagsköp / företagsförvärv

När man har för avsikt att köpa ett företag, ett s.k. företagsförvärv, så finns det många viktiga faktorer att beakta. Det handlar om att bedöma den marknad företaget verkar på, dess nuvarande och framtida konkurrenter, framtid, utveckling, förändringar m.m. Vidare gäller det att titta närmare på de tjänster eller varor företaget erbjuder, dess anställda, arbetsmetoder och rutiner. Allt detta görs för att göra en bedömning om det tänkta företaget kan vara av intresse att förvärva. Utöver detta är det oerhört viktigt att göra en s.k. due diligence dvs en företagsbesiktning. Ibland kallas de kort DD. En sådan besiktning brukar vid företagsförvärv innehålla tre delar. De är;

  • Finansiell due diligence
  • Legal due diligence
  • Kommersiell due diligence

Företagsförvärv i tre delar

Hela idén med en företagsbesiktning är att undvika att få eventuella obehagliga överraskningar senare. Dessutom kan det vara mycket kostsamt. Ibland leder det även till rättsliga processer. Det kan jämföras med ett köp av en fastighet med hus på. Där kan finnas många obehagliga överraskningar också.

Finansiell due dilligence

En finansiell due diligence innebär att man tittar närmare på företagets siffror. Det är främst resultat och balansräkning. Om bolaget har flera olika tjänster/produkter, driver verksamhet på olika orter eller har olika affärsområden är det värdefullt att titta närmare på den s.k. internredovisningen. En resultaträkning visar normalt hur hela bolaget går men istället hur de olika delarna går.Det är inte alls ovanligt att företagsledningen i små och medelstora företag inte vet vad lönsamheten på de olika delarna. Det kan alltså vara värt att be företagsledningen ta fram kompletterande uppgifter så att noggrannare resultatanalyser kan göras. Detta är inte helt enkelt att göra men en skicklig auktoriserad redovisningskonsult på en redovisningsbyrå kan hjälpa till med detta. Även en skicklig revisor kan bidraga i denna process.

Legal due dilligence

En legal due diligence innebär att man tittar närmare på alla väsentliga avtal i det bolag man önskar köpa. Det rör avtal med kunder, leverantörer, samarbetsavtal, hyresavtal, anställningsavtal m.m. Det kan också handla om en mängd andra olika saker såsom garantiåtaganden, tvister, patent, andra rättigheter, royaltyavtal m.m. En skicklig auktoriserad redovisningskonsult eller revisor kan granska merparten av de olika avtal som förekommer inom företaget. Om de är fråga om mer avancerade juridiska frågeställningar är det lämpligt att anlita en advokat med specialistkunskap inom det aktuella området.

Kommersiell due dilligence

Den kommersiella due diligencen görs ofta av företagsledningen i det bolag som skall förvärva. Vanligtvis är man verksam inom samma bransch och besitter en hel del kunskaper om den aktuella branschen. Om det handlar om lite större företag kan det bli aktuellt att ta in en konsult som är behjälplig med en marknadsanalys. Där följande bedöms; marknadens framtid, ledning i bolaget, strategier, konkurrenter, förändringar i marknaden, priser, leverantörer, möjligheter, hot etc.

Avtal

När det drar ihop sig till att träffa avtal är det viktigt att ta hjälp med utformningen av avtalet. Det är viktigt att få med garantier och utfästelser från köparen. Även andra saker såsom förbud att bedriva konkurrerande verksamhet efter förvärvet.