Anställningsavtal

Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtal kan vara skriftliga eller muntliga, men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Det skall göras senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras. Om företaget är bundet av ett kollektivavtal måste man ta hänsyn till de bestämmelser som där regleras mellan arbetsgivare och anställda. Anställningsvillkoren är viktiga både för den anställde och arbetsgivaren så det inte uppkommer några missförstånd eller tveksamheter.

Vad måste finnas med i ett anställningsavtal?

 • Mellan vilka parter har avtal ingått? Det är viktigt att ange arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.
 • Anställningsdatum, när skall den anställde börja?
 • Arbetsplats, beskriver vart den anställde skall utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats (t.ex. en resande säljare) bör detta förklaras.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Komplettera gärna avtalet med en befattningsbeskrivning.
 • Vilken anställningsform det gäller, tillsvidare, för en begränsad tid eller provanställning.
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, men det går också bra att hänvisa till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska avgångsdatum framgå eller andra villkor för att anställningen ska upphöra.
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Lön och andra förmåner, t.ex. fri bil, friskvård, försäkringar, pensionsavsättningar skall framgång på avtalet.
 • När och hur ofta betalas lönen ut? (t.ex. den 25:e varje månad)
 • Normal arbetstid. Antal timmar på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.

Här kan du läsa mer om informationsplikten i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Därför är det extra viktigt att vara tydlig med vad som gäller, en otydlig formulering kan leda till skilda uppfattningar om vad en arbetsuppgift innefattar.

Anställningsform

Enligt LAS – lagen om anställningsskydd finns det endast två typer av anställningsformer:

 • Tillsvidare anställd ( ”fast”anställning)
 • Tidsbegränsad anställning (provanställning, allmän visstid, vikariat, säsongsanställning, Anställning för personer som fyllt 67 år

Tillsvidareanställning

Oftast övergår en provanställning till en tillsvidareanställning vilket är den vanligaste anställningsformen i Sverige. Vad menas med en tillsvidareanställning? Jo, det är en tjänst man i förväg inte vet hur lång tid anställningen skall pågå. Oftast upphör anställningen genom en uppsägning från arbetstagaren eller arbetsgivaren.

Provanställning

Provanställning är en anställningsform med syftet att den ska mynna ut i en tillsvidareanställning. Prövotiden får max uppgå till sex månader, men kan avtalas ner eller helt avtalas bort mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Eventuell uppsägning av arbetstagaren måste göras senast vid provanställningens slut. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver ta hänsyn till någon särskild uppsägningstid. Arbetsgivaren ska dock underrätta arbetstagaren två veckor innan provanställningen löper ut om de inte önskar att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Är arbetstagaren fackligt ansluten ska även fackförbundet varslas och överläggning i frågan kan begäras. Att varsel inte lämnats innebär inte att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning per automatik. Har provanställningen inte sagts upp senast vid provanställningens slut av någon av parterna övergår den till en tillsvidareanställning.

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid allmän visstidsanställning.

En allmän visstidsanställning tillåts under högst 24 månader under en femårsperiod. Om en anställd har haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och dess pågått under en längre tid än sammanlagt 24 månader, övergår anställningen till en tillsvidareanställning med samma förutsättningar som den allmänna visstidsanställningen. Efter en sammanlagd anställningstid på 12 månader under de senaste tre åren har den anställde företrädesrätt till återanställning.

Vikariat

En vikarie anställer man om någon från den ordinarie personal skall vara borta från arbetet, t.ex. på grunda av:

 • Sjukdom
 • Semester
 • Tjänstledighet
 • Militärtjänstgöring
 • Föräldraledighet
 • StudieledighetPå anställningsavtalet måste det framgå för vem man är vikarie för och under vilken period.
 • En anställd som har haft vikariat för samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd. Samma regels om Allmän visstid.

Säsongsanställning

Det är en vanlig anställningsform inom de branscher som är säsongsbundna, vilket innebär att det kan finnas mycket att göra under en viss del av året jämfört med den andra delen. Det kan t.ex. vara snöskottning, bärplockning, turistverksamhet, vägunderhållsarbete, fjällguider o.s.v.

En säsongsarbetare har företrädesrätt till återanställning om han/hon vid säsongens slut har vart anställd i mer än sex månader under de senaste två åren. Om du inte kan erbjuda återanställning nästa säsong, ska du skriftligt meddela detta minst en månad innan den nya säsongen börjar.

Anställning för personer som fyllt 67 år

Personer som har fyllt 67 år kan alltid anställas på visstid utan att anställningen behöver motiveras av något särskilt skäl. Det gäller även när en person som redan är anställd fyller 67 år och ni kommer överens om att hen ska fortsätta att arbeta. Du som arbetsgivare måste dock senast en månad innan den anställda fyller 67 år skriftligen meddela att tillsvidareanställningen kommer att upphöra.

Hyra personal

Att hyra personal från ett bemanningsföretag kan vara en bra lösning om man inte har tiden att rekrytera, inte hittar rätt kompetens eller inte har resurser att hantera olika anställningsformer och anställningsavtal. Men tänk på att det är dyrare att hyra personal än att själv anställa någon. Det kan dock vara ett alternativ om du behöver snabb hjälp under en begränsad tid. Personen är då anställd hos bemanningsföretaget.