Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukfrånvaro med ett nytt karensavdrag. Det blev ett nytt sätt att räkna och tanken är att få ett mer rättvist löneavdrag oavsett hur arbetstiden ser ut.
 
Det var i maj 2018 som Riksdagen beslutade att anta regeringens förslag om att ändra beräkningssättet för karens vid sjukfrånvaro. De nya reglerna omfattar dels den allmänna sjukförsäkringen men även Lag om sjuklön. Med det nya sättet att räkna fram karensavdrag räknar man med att uppnå en mer rättvisare självrisk i samband med sjukfrånvaro.
 
I nuvarande regelverk med karensdag har löneavdrag skett mot den tid eller återstående tid som arbetstagare var schemalagda på första dagen i en sjuklöneperiod. Denna modell har ansetts orättvis eftersom den inneburit ett orättvist högt löneavdrag för arbetstagare med oregelbunden arbetstid kopplat till långa arbetspass. Det har även gynnat arbetstagare som är sjuka, men ändå valt att arbeta en del av dagen för att på så vis få ett mindre löneavdrag.
 
När avdraget beräknas per timme har man som arbetstagare tjänat på att gå hem tidigare första dagen av sjukfrånvaron. Det har nämligen inte funnits någon regel som säger att frånvarotiden måste vara en minimitid. Nu kommer det inte längre spela någon roll om arbetstagaren går hem 2 timmar innan arbetspassets slut och är fortsatt sjukfrånvarande dagen därpå, karensavdraget kommer alltid bli detsamma.
 
Med det nya regelverket kommer alla arbetstagare få sjuklön från den första frånvarotimmen men därutöver ett karensavdrag motsvarande 20% av en genomsnittlig veckoersättning i sjuklön. Hur en veckoersättning i sjuklön ska beräknas framgår inte i Lag om sjuklön. Detta överlåts till arbetsmarknadens parter att komma överens om i kollektivavtal.
 
Nu när sjuklönen kommer att betalas ut från första timmen kommer karensavdraget fungera som en reducering av sjuklönen och inte som tidigare då löneavdrag skett mot schemalagd tid. I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön.
 
Exempel 1: Månadslön med en veckoarbetstid på 40 tim och sjukfrånvaro 40 tim.
Tidigare karensdag t.o.m. 31/12 – 2018
Löneart Kvantitet Enhet A-pris Belopp Konto
Månadslön 184 Tim 31 580 7210
Karensdag 8 Tim -182 -1 458 7210
Sjukavdrag 32 Tim -182 -5 830 7210
Sjuklön 32 Tim 146 4 664 7281
Summa 28 956
 
Nya Karensavdrag fr.om. 1/1 – 2019
Löneart Kvantitet Enhet A-pris Belopp Konto
Månadslön 184 Tim 31 580 7210
Karensavdrag 1 St -1 166 -1 166 7281
Sjukavdrag 40 Tim -182 -7 288 7210
Sjuklön 40 Tim 146 5 830 7281
Summa 28 956
 
Exempel 2: Månadslön med en veckoarbetstid på 40 tim och sjukfrånvaro 10 tim/1 dag
Tidigare Karensdag t.o.m. 31/12 – 2018
Löneart Kvantitet Enhet A-pris Belopp Konto
Månadslön 184 Tim 31 580 7210
Karensdag 10 Tim -182 -1 822 7210
Summa 29 758
 
Nya Karensavdrag fr.om. 1/1 – 2019
Löneart Kvantitet Enhet A-pris Belopp Konto
Månadslön 184 Tim 31 580 7210
Karensavdrag 1 St -1 166 -1 166 7281
Sjukavdrag 10 Tim -182 -1 822 7210
Sjuklön 10 Tim 146 1 458 7281
Summa 30 050
Har du frågor kring detta, kontakta oss på info@omegaekonomi.se så hjälper
Kommentering är avstängd.