Auktoriserade redovisningskonsulter

Våra auktoriserade redovisningskonsulter arbetar enligt Reko och de högt ställda krav som finns. Kvalitet är vårt motto!

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult får du som företagare en hög kvalitet i din redovisning.

Stark teoretisk och praktisk kompetens
En auktoriserad redovisningskonsult har en teoretisk kompetens och mångårig yrkeserfarenhet av redovisningstjänster. Vidare följer konsulten Reko, svensk standard för redovisningstjänster. Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation och utvecklingen av Reko.

Redovisning med rådgivning
En auktoriserad redovisningskonsult tar inte bara hand om själva redovisningen utan är också ett aktivt stöd och ger råd till företagarna.

Trygghet med våra redovisningskonsulter på Omega Ekonomi Stockholm
Då vi på Omega Ekonomi har auktoriserade redovisningskonsulter arbetar alla på vår byrå i Stockholm efter samma principer och rutiner och följer Reko. Vi på Omega är också ansvarsförsäkrade – vilket ger kunderna en extra trygghet.

Krav för att vara auktoriserad redovisningskonsult
För att kunna vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behöver du vara medlem i FAR eller Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. För att vara auktoriserad och bibehålla sin auktorisation krävs att konsulten genomgår aktualitetsutbildningar, följer etiska regler, genomgår kvalitetskontroll samt att företaget har godkänd ansvarsförsäkring.

Reko
Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är en metodik som skall tillämpas av auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare i sin yrkesutövning. Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på det arbete som utförs av en redovisningskonsult.

Bokslutsrapport
Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor. I stället finns nu möjlighet att välja Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna SRF och FAR.

Enbart den som är Auktoriserad Redovisningskonsult och arbetar enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en Bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.

En ytterligare förutsättning för att kunna avge en bokslutsrapport är att företaget och den Auktoriserade Redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE

Vi älskar att prata ekonomi.
Kontakta oss på 08-613 40 80